Sensei Juan Garcia Garcia
Nicaragua, 0/0/0000

Segundo Dan Aikikai, Japón

Activo: No